Regulamin korzystania z domu wypoczynkowego „Przysiółek Flądrówka”

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdej osoby korzystającej z domu wypoczynkowego „Przysiółek Flądrówka” („Obiektu”) położonego w Szczawie, prowadzonego przez Michała Kalińskiego, tel. kontaktowy 660 544 109, e-mail: przysiolek.fladrowka@gmail.com i stanowi on integralny element umowy o korzystanie z ww. obiektu.
  2. Goście proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu na terenie Obiektu obowiązuje zasada poszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
  3. Cisza nocna 22:00 – 6:00 . W trakcie trwania ciszy nocnej goście nie powinni generować hałasów, które mogłyby zakłócić nocny wypoczynek sąsiadów, powodować wystraszenie zwierzyny jaka może się pojawiać w okolicach Obiektu w porze nocnej.
  4. Zameldowanie możliwe jest w godzinach 15:00-21:00, wymeldowanie do godziny 11:00. W braku wymeldowania do wskazanej godziny właściciele Obiektu uprawnieni są do wyniesienia rzeczy osoby korzystającej z obiektu do miejsca przechowania innego niż zajmowane wcześniej pokoje .
  5. Obiekt może zamieszkiwać maksymalnie 8 osób równocześnie. Ponadto w takim przypadku właściciele Obiektu uprawnieni są do naliczenia opłaty w wysokości odpowiadającej stawce dziennej najmu pokoju w Obiekcie, w stosunku do którego nie nastąpiło wymeldowanie, zgodnie z aktualnym cennikiem.
  6. Korzystający z Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność́ materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń́ w Obiekcie powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
  7. Ze względu na trudne ukształtowanie terenu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Korzystający z Obiektu ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby ( w tym dzieci).
  8. Korzystający z Obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego , w tym w szczególności następujących zasad:
   a. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu . W razie naruszenia tego zakazu użytkownik Obiektu zobowiązany będzie do zapłaty właścicielowi Obiektu kary umownej w wysokości 1000 zł za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia właściciela Obiektu do żądania odszkodowania przewyższającego ww. karę, gdyby szkoda okazała się wyższa niż zastrzeżona kara.
   b. W Obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Obiektu łatwopalnych materiałów oraz materiałów wybuchowych.
   c. Ognisko można palić tylko i wyłączenie w wyznaczonym do tego miejscu.
  9. Prosimy, aby nie suszyć mokrych rzeczy na grzejnikach w salonie, sieni i pokojach w sypialni. Do tego celu służą grzejniki w łazienkach, które są dostosowane do tego rodzaju potrzeb.
  10. Każdorazowo opuszczając Obiekt należy pozamykać okna dachowe. W przypadku, gdy z powodu nie zamknięcia okien dachowych podłoga zostanie zalana, koszty naprawy ponoszą goście.
  11. Przy Obiekcie zainstalowana jest oczyszczalnia przydomowa. Dlatego nie należy wrzucać do toalety resztek jedzenia, ręczników papierowych itp., wyrzucać można jedynie papier toaletowy. W przeciwnym razie może dojść do zatkania oczyszczalni i spowodowanych z tym niedogodności. W przypadku doprowadzenia do zatkania oczyszczalni, goście pokrywają koszty jej udrożnienia oraz naprawy.
  12. W Obiekcie położone są drewniane podłogi, prosimy, aby nie chodzić w Obiekcie w obuwiu mogącym zarysować powierzchnię podłogi, zabłoconym oraz wycierać wszelkie ewentualne ślady wody.
  13. W Obiekcie obowiązuje segregacja śmieci, w przypadku nieprzestrzegania zasad segregacji, obowiązuje opłata w wysokości 500 zł .
  14. Goście korzystają z domu oraz otaczającego terenu na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzieże bagaży w czasie całego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.
  15. Samochód stawiać można tylko na wyznaczonym miejscu na górze posesji.
  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody lub/i prądu lub/i Internetu, z przyczyn niezależnych od właściciela.
  17. Akceptujemy zwierzęta, za których pobyt pobieramy opłatę zgodnie z cennikiem. Goście mają obowiązek sprzątania po swoich zwierzętach zarówno w domu (z myslą o gościach, którzy nie mają zwierząt, prosimy aby zwierzęta nie spały na łóżkach oraz na sofie), jak i na zewnątrz oraz pilnowania swoich podopiecznych, aby nie przeszkadzały sąsiadom oraz zwierzynie leśnej.
  18. W razie wykrycia jakiejkolwiek awarii, korzystający z Obiektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściciela oraz podjąć do czasu przybycia właściciela Obiektu działania zmniejszające skutki awarii i szkody nią wywoływanej, jeżeli posiada do tego stosowne kompetencje i uprawnienia (jeśli są wymagane), uzgadniając z właścicielem Obiektu zakres podejmowanych czynności, a w razie niemożności kontaktu w właścicielem Obiektu podejmując samodzielnie niezbędne i pilne działania .