Regulamin korzystania z domu wypoczynkowego „Przysiółek Flądrówka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdej osoby korzystającej z domu wypoczynkowego „Przysiółek Flądrówka” („Obiektu”) położonego w Szczawie (adres Szczawa 85) prowadzonego przez Michała Kalińskiego, tel. kontaktowy 660 544 109, e-mail: przysiolek.fladrowka@gmail.com i stanowi on integralny element umowy o korzystanie z ww. obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

  2. Goście proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu na terenie Obiektu obowiązuje zasada poszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.

  3. Cisza nocna 22:00 – 6:00. W trakcie trwania ciszy nocnej goście nie powinni generować hałasów, które mogłyby zakłócić nocny wypoczynek sąsiadów albo powodować wystraszenie zwierzyny jaka może się pojawiać w okolicach Obiektu w porze nocnej.

  4. Zameldowanie możliwe jest w godzinach 16:00-21:00, wymeldowanie do godziny 12:00. W braku wymeldowania do wskazanej godziny właściciele Obiektu uprawnieni są do wyniesienia rzeczy osoby korzystającej z obiektu do miejsca przechowania innego niż zajmowane wcześniej pokoje.

  5. Obiekt może zamieszkiwać maksymalnie 8 osób równocześnie.

  6. Standardowa temperatura w Obiekcie w sezonie grzewczym wynosi 19 stopni Celsjusza. Możliwa jest zmiana do 21 stopni Celsjusza, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem Obiektu.

  7. Drewno do opalania kominka zawarte jest w opłacie za wynajem obiektu (w granicach racjonalnego użycia, mniej więcej jeden kosz na drewno wystarcza na opalanie kominka na 1 dzień) W przypadku większego zużycia drewna, właściciel obiektu ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty 70 zł za kosz.

  8. Korzystający z Obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym w szczególności następujących zasad:

  a) W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia tego zakazu użytkownik Obiektu zobowiązany będzie do zapłaty właścicielowi Obiektu kary umownej w wysokości 1000 zł za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia właściciela Obiektu do żądania odszkodowania przewyższającego ww. karę, gdyby szkoda okazała się wyższa niż zastrzeżona kara.

  b) W Obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Obiektu łatwopalnych materiałów oraz materiałów wybuchowych.

  c) Ognisko można palić tylko i wyłączenie w wyznaczonym do tego miejscu.  

  9. Prosimy, aby nie suszyć mokrych rzeczy na grzejnikach w salonie, sieni i pokojach w sypialni. Do tego celu służą grzejniki w łazienkach, które są dostosowane do tego rodzaju potrzeb.

  10. Każdorazowo opuszczając Obiekt należy pozamykać okna dachowe. W przypadku, gdy z powodu nie zamknięcia okien dachowych podłoga zostanie zalana, koszty naprawy ponoszą goście.

  11. Przy Obiekcie zainstalowana jest oczyszczalnia przydomowa. Dlatego nie należy wrzucać do toalety resztek jedzenia, ręczników papierowych itp., wyrzucać można jedynie papier toaletowy. W przeciwnym razie może dojść do zatkania oczyszczalni i spowodowanych z tym niedogodności. W przypadku doprowadzenia do zatkania oczyszczalni, goście pokrywają koszty jej udrożnienia oraz naprawy.

  12. W Obiekcie położone są drewniane podłogi, prosimy, aby nie chodzić w Obiekcie w obuwiu mogącym zarysować powierzchnię podłogi, zabłoconym oraz wycierać wszelkie ewentualne ślady wody.

  13. W Obiekcie obowiązuje segregacja śmieci, w przypadku nieprzestrzegania zasad segregacji, obowiązuje opłata w wysokości 500 zł.

  14. Goście korzystają z domu, otaczającego terenu oraz wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz Obiektu na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzieże bagaży w czasie całego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.

  15. Samochód prosimy stawiać tylko na wyznaczonym miejscu na górze posesji.

  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody lub/i prądu lub/i Internetu, z przyczyn niezależnych od właściciela.

  17. Akceptujemy zwierzęta, za których pobyt pobieramy opłatę zgodnie z cennikiem. Goście mają obowiązek sprzątania po swoich zwierzętach zarówno w domu, jak i na zewnątrz oraz pilnowania swoich podopiecznych, aby nie przeszkadzały sąsiadom oraz zwierzynie leśnej.

  18. W razie wykrycia jakiejkolwiek awarii, korzystający z Obiektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściciela oraz podjąć do czasu przybycia właściciela Obiektu działania zmniejszające skutki awarii i szkody nią wywoływanej, jeżeli posiada do tego stosowne kompetencje i uprawnienia (jeśli są wymagane), uzgadniając z właścicielem Obiektu zakres podejmowanych czynności, a w razie niemożności kontaktu w właścicielem Obiektu podejmując samodzielnie niezbędne i pilne działania.

  19. Goście zobowiązani są do dbania o obiekt, jego wyposażenie i otoczenie, tak aby pozostał on w niepogorszonym stanie dla kolejnych osób.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KAUCJA

  20. Korzystający z Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność́ materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń́ w Obiekcie powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

  21. Ze względu na trudne ukształtowanie terenu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Korzystający z Obiektu ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby (w tym dzieci).

  22. Najpóźniej w dniu przyjazdu właściciel Obiektu pobiera kaucję na poczet ewentualnych zniszczeń w Obiekcie w kwocie 500 zł. Kaucję można wpłacić przelewem lub blikiem i jest ona zwracana w ciągu 24 godzin od zwrotu Obiektu. Brak wpłaty kaucji może skutkować anulowaniem rezerwacji i zachowaniem przez właściciela Obiektu zadatku, zgodnie z pkt 21.a.

WARUNKI PŁATNOŚCI

  23. O ile strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej w przypadku dokonywania rezerwacji bezpośrednio u właścicieli Obiektu obowiązują następujące zasady dokonywania płatności:

   a) po dokonaniu rezerwacji Obiektu osoba rezerwująca zobowiązana jest dokonać płatności 30% łącznego kosztu rezerwacji tytułem zadatku w terminie 2 dni od daty dokonania rezerwacji; brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji;

   b) najpóźniej na 30 dni przez terminem przyjazdu do Obiektu osoba rezerwująca zobowiązana jest dokonać płatności pozostałych 70% łącznego kosztu rezerwacji; brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i przepadkiem zadatku.

ZASADY ANULOWANIA / MODYFIKACJI REZERWACJI

  24. Zarówno klient, jak i właściciel Obiektu uprawnieni są do anulowania rezerwacji najpóźniej na 14 dni przed datą przyjazdu gościa do Obiektu. Zadatek wpłacony zgodnie z pkt 20.a Regulaminu w razie anulowania rezerwacji przez:

   a) Gościa Obiektu – staje się własnością właściciela Obiektu i pokrywa szkodę jaką poniósł właściciel Obiektu, chyba że strony ustalą wspólnie nowy termin rezerwacji;

   b) Właściciela Obiektu z jego winy – zadatek podlega zwrotowi gościowi Obiektu w dwukrotnej wysokości;

   c) Właściciela Obiektu bez jego winy – zadatek podlega gościowi Obiektu w jednokrotnej wysokości.

  25. Modyfikacja rezerwacji jest możliwa jedynie za zgodą właściciela Obiektu.